تبلیغات
منتظران مهدی - عدالت و قاطعیت در وقت ظهور
منتظران مهدی
سه شنبه 15 دی 1388 :: نویسنده : آرش رضایی

عدالت و قاطعیت در وقت ظهور

امام مهدی (ع) در راه و کار خود سازشناپذیر است و در اجرای حدود و احکام الهی و مبارزه با ستمگران قاطعیتی خدایی دارد، چشمپوشی و مسامحهای در راه و روش او نیست، از ملامت ملامتگران نمیهراسد، از هیچ مقام و قدرتی نمیترسد، و بدون هیچگونه ملاحظهای تبهکاران را کیفر میکند و صالحان زاهد و سادهزی و بیآلایش را در مصادر امور میگمارد.

قاطعیت، خصلت همه رهبران راستین الهی است، و این خصلت در وجود

عدالت و قاطعیت در وقت ظهور

امام مهدی (ع) در راه و کار خود سازشناپذیر است و در اجرای حدود و احکام الهی و مبارزه با ستمگران قاطعیتی خدایی دارد، چشمپوشی و مسامحهای در راه و روش او نیست، از ملامت ملامتگران نمیهراسد، از هیچ مقام و قدرتی نمیترسد، و بدون هیچگونه ملاحظهای تبهکاران را کیفر میکند و صالحان زاهد و سادهزی و بیآلایش را در مصادر امور میگمارد.

قاطعیت، خصلت همه رهبران راستین الهی است، و این خصلت در وجود مبارک امام مهدی (ع) در حد اوج و کمال است. و معیار پاکسازی اجتماعات بشری همین است. عینیتیافتن عدالتی فراگیر و ریشهسوزی هر ظلم و ستم باید بدون کمترین ترحم و ارفاق و استثنایی صورت گیرد، بطوری که در هیچ جای جهان علت فساد و عامل بیدادی برجای نماند، تا بتواند بتدریجبه مناطق دیگر نفوذ کند، و به توطئه و کارشکنی در کار سامان بخشیدن به جامعه بشری بپردازد.

این تجربه همه دوران تاریخ است که سازش و ارفاق و ملایمت در پاکسازی جامعه و زدودن علل و عوامل ناراستی و نادرستی و تجاوزطلبی، همواره موجب گردیده است تا پس از گذشت اندک زمانی، نیروهای ضدحق و ضد عدل در سازماندهی مجددی تشکل یابند، و از پشتبه نیروهای مردمی و انقلابی یورش آورند، و ضربههای کاری وارد سازند، و آنان را بکلی از پای درآورند، یا دستکم تضعیف کنند و در راه و کارشان ناموفق سازند. این موضوع تجربه همیشگی تاریخ است. و دیگر بار، در دوران ظهور بزرگ، این واقعیت نادیده گرفته نمیشود، تا پاکسازی بزرگ و ریشهای جامعه بشری تحقق خارجی یابد، و از هر شکست و ناتوانی و سستی در امان ماند. از اینرو، امام منجی، در سراسر اندام جامعه بشری سلولی فاسد بر جای نمیگذارد، و هر خس و خاشاکی را از مسیر انسان برمیدارد، و هر فسادی را در نطفه خفه میکند، و هر ستمی را از ریشه میخشکاند. در همه جریانهای فاسد و ضدانسانی، همه عاملان، زمینهسازان و دستیاران آن جریانها را از دم تیغ میگذراند.

امام باقر (ع):

یقومالقائم... علیالعرب شدید، لیس شانه الاالسیف... ولایاخذه فیالله لومةلائم. [1] .

- (امام) قائم قیام میکند... بر اعراب سختگیر است و راه (و روش) او شمشیر (به به کارگیری سلاح) است. و در راه اجرای (برنامههای) الهی از ملامت ملامتگری بیم نمیکند.

تبلیغات دشمنان داخلی و خارجی و بوق و کرناها و تکفیرهای داخلی و ارتجاعی در او هیچ اثری نمیگذارد، و او را به مصلحتسنجی مجبور نمیسازد. این روش ارزشمند، در عین دشواریهای فراوانی که همراه دارد، از جهتی نیز کارها را آسان میکند، چون آنان که اندیشه رخنه کردن در صفوف نهضت و انقلاب جدید را در سر میپرورانند و شیوه فتنهگری را در پیش میگیرند، هنگامی که با قاطعیتی خللناپذیر روبرو گشتند و راهی برای نیرنگبازی و نفوذیگری در پیش خود ندیدند، دست از هر خطا و انحراف برمیدارند و از هرگونه حرکتهای مخفیانه و کارشکنیهای پنهانی و سرمایهگذاریهای مرموز دست میشویند.

امام مهدی (ع)، با ایجاد بیم و دلهره و ترسهای عمیق و راستین، بسیاری از گروههای مخالف و ستمپیشه را مجبور به ترک راه و روش خود میکند و به تسلیم وامیدارد. از اینرو، در احادیث آمده است که از شمشیر برنده و اراده قاطع امام و یارانش همه اهریمنان میهراسند، و ترسی گران بر روان دژخیمان خونآشام سایه میافکند، و لرزه بر اندام خودکامگان و طاغوتان میافتد. و این خود عامل بزرگی در پیروزی کامل آن امام منجی است. با این رعب و ترس، بسیاری مقاومتها درهم میشکند، و بسیاری از مردمان به راه بازمیگردند و از تجاوز به حقوق دیگران و زیر پا نهادن مسؤولیت و تکلیف و حرمت انسانها دستبرمیدارند.

امام صادق (ع):

بیناالرجل علی راسالقائم یامرو ینهی اذا امر بضرب عنقه، فلا یبقی بینالخافقین جشیءج الا خافه. [2] .

- در همان هنگامی که شخصی نزد قائم ایستاده و به امر و نهی مشغول است [3] ناگاه (امام) امر میکند که او را بکشند. اینست که در خاور و باختر زمین چیزی نمیماند مگر اینکه از (قاطعیت و اجرای عدالت) او میهراسد.

انسانهای استثمارگر، ستمپیشه، خونآشام و بداندیشان دیوسیرت، در برابر خود قدرت و نظامی را میبینند که ذرهای از حق و حقوق مردمان را نادیده نمیگیرد، و کاهی را از کوهی جدا میسازد، و زشتکرداران و گناهکاران را بدون ذرهای چشمپوشی کیفر میدهد، و حد و حدود الهی را بدون کمترین ارفاق به اجرا درمیآورد، و قانون عدل و حق درباره بزرگ و کوچک و فقیر و غنی و عالم و جاهل و خویش و بیگانه عملی میسازد. و اینچنین شیوه و روشی نرمشناپذیر و استوار، اطاعت و فرمانبرداری همگان را موجب میگردد.

امام باقر (ع):

کانی باصحابالقائم و قد احاطوا بما بینالخافقین لیس من شیء الا هو مطیع لهم. [4] .

- گوییا یاران قائم را میبینم که بر خاور و باختر گیتی مسلط شدهاند، و هیچ چیز نیست مگر آنکه از آنان فرمان میبرد.

و اینچنین شیوه و روشی میتواند نجاتبخش بشریتباشد، و شبکههای پیچیده بیدادگران و دنیاداران را از دست و پای بشریت مظلوم بردارد، و راحت و آسایش واقعی همگان را فراهم سازد. در جبهه خارجی موفق میشود حرکتهای ضد مردمی را درهم بشکند، و یک تن از ضد مردمان را باقی نگذارد، و در جبهه داخلی توفیق مییابد تا به پاکسازی بزرگ دستیازد و همه منافقان نامرئی و نفوذیان و ریاکاران و تزویرگران ظاهرالصلاح را ریشهکن کند، و تودههای نجیب انسانی را از شر هر نیرنگ و مکر و ترفند و فریبی آسوده سازد، و امنیت واقعی را بر سراسر اجتماعات انسانی حاکم گرداند.

بنابراین، روش امام در برخورد با تبهکاران داخلی و انحرافها و فسادهای اجتماعی دست کمی از درگیری با جبهه خارجی و دشمنان سلاح به دست و آشکار جهانی ندارد. کشتار و جنگ در راه و روش امام موعود (ع) تنها برای از میان برداشتن حاکمان و زمامداران مسلط بر کشورهای جهان نیست، بلکه قاطعیت در برابر حکومتهای خودکامه مقدمهای استبرای اصلاح جامعهها و ایجاد دگرگونی اساسی در ماهیت روابط اجتماعی، و سرانجام اجرای دقیق عدالت اجتماعی در همه شؤون زندگی. به این جهت امام نه تنها در جنگها و لشکرکشیها با دشمنان خارجی دستبه کشتار میزند و موانع راه را با قاطعیت از سر راه برمیدارد، بلکه در برابر هر گونه فساد و انحراف در داخل جامعه اسلامی نیز قاطعانه میایستد و علل و عوامل آن را نابود میکند.

در این تردیدی نیست که روشهای سازشکارانه و مصلحتاندیشانه در برابر فساد داخلی، بتدریج جامعه را تباه میسازد، یعنی از درون دچار مشکلاتی میکند. که از هرگونه سامانیابی مانع میگردد، و کمکم مفاسد داخلی نظام را از اعتبار میاندازد، و جامعه را به سقوط میکشاند، و اجرای حق و عدل را ناممکن میکند. از اینرو، ساختن جامعههای بشری قاطعیتی نرمشناپذیر میخواهد و دوری دقیق از هرگونه ملاحظهگرایی و سازشکاری.

امام علی (ع):

لا یقیم امرالله - سبحانه - الا من لایصانع ولا یضارع، ولا تتبعالمطامع. [5] .

- دین خدا را نمیتوانند ترویج کنند مگر کسانی که سازشکار نباشند، (و با دنیادوستان و رفاهطلبان) همسو نشوند، و دل در گرو طمعها و خواهانیها نداشته باشند.

راه و روش امام مهدی (ع)، شکوفایی راستین این اصول و معیارهاست، نه سازشی در آن راه دارد و نه طمعی به مال دنیاداری، هیچ انگیزهای در کار نیست جز رضای خدا و اجرای عدالت مطلق.

امام علی (ع):

... و لیطهرنالارض من کل غاش... [6] .

-... زمین را از هر انسان نیرنگباز (و فریبکار) پاک میسازد...

کسانی که در مبانی عقیدتی و ایمانی چون دیگرانند و بظاهر معتقد و مسلمان حساب میشوند، لیکن در عمل و در روابط اجتماعی دچار انحرافند و در مسائل مالی و اقتصادی فریبکارند و غش به کار میبرند، مورد تصفیه و پاکسازی قاطع و انعطافناپذیر امام قرار میگیرند، و با نابودی این طبقه زالوصفت که در شمار اندک نیستند، مردمان به امنیت اقتصادی خواهند رسید در کنار دیگر امنیتهای اجتماعی.

امام کاظم (ع):

... الثانی عشر منا سهلالله له کل عسیر... و یبیر به کل جبار عنید، و یهلک علی یده کل شیطان مرید... [7] .

-... خداوند برای دوازدهمین (امام) از خاندان ما هر دشواری را آسان میگرداند، و به دست او هر جبار سرسختی نابود میشود و هر شیطان سرکشی هلاک میگردد.

از شیوههای امام موعود (ع)، برای محو طاغوتان و جباران،عدم پذیرش توبه است. و این، موضوعی استبسیار مهم، که از نفوذ عناصر ناباب و نالایق و دوگانه و ناخالص یا متظاهر، در صفوف انقلابیون جلوگیری میکند.

روشن است که با پیدایش تحول و انقلاب در جامعه، مردم به دو گروه تقسیم میشوند:

1- گروهی که پیش از انقلاب و نظام جدید خود را برای تحول و دگرگونی آماده کرده بودند و اندیشه و افکار خویش را از پیرایهها و معیارهای نادرست پیشین رها ساخته بودند. این دسته با پدید آمدن انقلاب و تحول در نظام اجتماعی، بدون دشواری، معیارهای جدید را میپذیرند و خود را با جامعه نوبنیاد و ضوابط آن تطبیق میدهند و با تفکر و حرکت نوین هماوا و هماهنگ میگردند.

2- کسانی که روشها و معیارهای واپسگرای جامعه پیشین در تار و پود وجودشان نفوذ کرده و به اندیشه و عمل آنان فرم و شکل بخشیده است و منافعشان نیز در همان است. این گروه با همان اندیشهها خو گرفتهاند و آن اندیشهها و معیارها جزء شخصیتشان شده است. اینان در هر جامعه و محیطی قرار گیرند جز به همان اصول پیشساخته خویش به چیزی نمیاندیشند، و منافع خود را نیز در سایه همان روشها و اندیشهها تامین شده مییابند. این گروه با پدید آمدن تحول و انقلاب و واژگونی نظامهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ارزشی پیشین، دچار مشکل اساسی میگردند; زیرا از یک سو با حرکت انقلابی و دگرگونساز جدید روبرو هستند که اصول و معیارهای تازهای عرضه میکند، که در بسیاری از موارد کاملا با اصول پیشین متضاد و ناسازگار است. از سوی دیگر گرفتار افکار و اندیشههای پیشین و خصلتهای منافعطلبانه خود هستند، که در ژرفای روح آنان رسوخ کرده است، بویژه که منافع خود را نیز در سایه آن معیارها پایدار میدانند.

گروه دوم در رویارویی با انقلاب دو دسته میشوند: دستهای کوتاهفکر و سطحینگر، که در برابر انقلاب و نظام جدید میایستند و در برابر اندیشههای نوین مقاومت میکنند. این دسته زود از میان میروند، و برای نیروهای انقلابی رویارویی با این گروه چندان دشوار نیست.

دسته دوم کسانیند که اصولی و بنیادی فکر میکنند و پویایی و بالندگی حرکت جدید و انقلابی را درک میکنند و ستیز با آن را ناممکن میشناسند. اینان بظاهر به حرکت نوین تن میدهند و آن را میپذیرند، لیکن در درون و باطن به هرگونه کارشکنی دست مییازند. این دسته در ظاهر انقلابی و طرفدار مبانی جدیدند و در باطن ضدانقلاب و معتقد به اصول گذشتهاند. گرایش این نوع از مردم و گروهها به انقلاب، و ناشناخته ماندن آنان یا طرد نشدن آنان، همواره، مشکل اساسی هر انقلاب است و عامل اصلی انحراف در مبانی انقلابها. این طبقه با نفوذ در صفوف انقلابیون، حرکت نو را دچار انحراف و چرخش به عقب و واپسگرایی میسازند، و اندکاندک افکار و اندیشههای واپسگرای خود را در قالب تعبیرها و واژههای نو در جامعه جا میزنند، و مبانی انقلاب را بتدریج از محتوای اصلی تهی میسازند، و کمکم انقلاب را به ضدانقلاب تبدیل میکنند. و این امری است که همواره تجربه شده است. لیکن مایه عبرت نگشته است.

یکی از راههای اصلی نفوذ این خائنان خادمنما و ضدانقلابیون انقلابینما و سرمایهداران و طاغوتان بظاهر مردمی، توبه است. البته توبه میتواند راست و درستباشد و شخص تائب براستی گذشتهها را پس پشت افکنده و به راه بازگشته باشد، و هم میتواند ظاهری فریبکارانه صورت گیرد. تشخیص درستحقیقت توبه کاری دشوار است و اگر این دشوار حل نگردد حل مشکل نفوذ عناصر ناباب و ضد عدل و ضد ارزش در صفوف انقلاب دشوار است. [8] .

این مشکل درباره داوری و قضاوت نیز هست که افراد مجرم - بویژه متمکنان و طاغوتان مالی و سیاسی و نظامی - با زیرکی و هوشیاری و با استفاده از افراد متخصص که از راههای فرار قانونی اطلاع دارند، میتوانند بیگناه را مجرم و مجرمان را بیگناه جلوه دهند و حق را ناحق کنند. [9] .

در جامعه مهدوی (ع) که سره از ناسره و منافق و طاغوت و طاغوتچه از دیگران جدا میشوند و همه مجرمان کیفر مییابند، و همه حقها به حقداران میرسد، این دو مشکل چگونه حل میشود که راه فراری باقی نماند؟

در احادیث که در آنها اندکی از راهها و روشهای امام مهدی (ع) ترسیم شده استبه دو موضوع اساسی در این زمینه اشاره شده است:

1- امام و یاران او در قضاوت چون داود پیامبر (ع) قضاوت میکنند، یعنی باعلم باطنبینی و احاطه به منویات و اندیشههای باطنی اشخاص و افراد، مجرمان را مجرم اعلام میکنند و بیگناهان را بیگناه، و در آن دوران دیگر نیازی به شاهد و بینه و ارائه مدارک و دلائل نیست. با استفاده از این شیوه الهی است که کار قضاوت بسرعت انجام میگیرد، و هر مجرم و تبهکار در دم به کیفر میرسد، و حقی از مظلومی ضایع نمیگردد.

امام صادق (ع):

لن تذهبالدنیا حتی یخرج رجل منا اهلالبیتیحکم بحکم داود و آل داود لایسالالناس بینة. [10] .

- دنیا پایان نمیپذیرد تا مردی از خاندان ما قیام کند، که چون داوود (ع) و آل داود قضاوت کند، و از کسی (برای داوری) دلیلی نخواهد.

شیخ مفید میگوید: «چون قائم آل محمد (ص) قیام کند، مانند حضرت داود (ع) یعنی برحسب باطن، قضاوت کند، و بیهیچ نیازی به شاهد حکم دهد. خداوند حکم را به او الهام میکند. و او بر طبق الهام الهی حکم کند، مهدی، نقشههای پنهانی هر گروه را بداند و به آنان آن نقشهها را بگوید. مهدی، دوست و دشمن خود را با نگاه بشناسد.» [11] .

مشکل نفوذ عناصری نفوذی نیز در پرتو همین اصل حل میشود، زیرا که افکار و اندیشههای افراد بر امام و یاران او [12] آشکار است، و ظاهرسازیها و نیرنگهای آنان تاثیری ندارد. به این جهت است که توبه اشخاص پذیرفته نمیشود. [13] .

امام باقر (ع):

یقومالقائم بامر جدید... و. قضاء جدید، علیالعرب شدید، لیس شانه الا بالسیف، لایستتیب احدا، ولا یاخذه فیالله لومة لائم. [14] .

- قائم (ع) قیام میکند با شیوهای نو... و روشی تازه در قضاوت. بر عربها سختگیر است، شیوه او تنها شمشیر است و توبه کسی را نمیپذیرد و در (راه) اجرای احکام الهی از ملامت ملامتگری نمیهراسد.

امام باقر (ع):

- زرارة:... قلت ایسیر، بسیرة محمد (ص)؟ قال: هیهات هیهات یا زرارة ما یسیر بسیرته. قلت: جعلت فداک لم؟ قال ان رسولالله (ص) سار فی امته باللین کان یتالفالناس، والقائم یسیر بالقتل... ولایستتیب احدا.... [15] .

- زراره میگوید: از امام باقر (ع) پرسیدم: آیا قائم، با مردمان، مانند پیامبر (ص) رفتار نمیکند؟ فرمود: هیهات، هیهات! مانند پیامبر (ص) رفتار نمیکند. گفتم: فدایت گردم چرا؟ گفت: پیامبر با ملایمتبا مردم رفتار میکرد، و میکوشید تا محبت مردم را، در راه دین، جلب کند و تالیف قلوب نماید. اما قائم با شمشیر با مردم روبرو میشود... و توبهای از کسی نمیپذیرد...

قاطعیت الهی امام مهدی (ع)، در برابر همه عناصر فتنهانگیز و تجاوزطلبی است که به حق و عدل پشت کردهاند و از تجاوز به حقوق و سلطهطلبی دستبردار نیستند. این عناصر - داخل باشند یا خارج، به ظاهر مسلمان باشند یا کافر - بدون استثنا با شمشیر فراگیر امام روبرو خواهند شد، و جامعه از وجود این ضدانسانها پاکسازی خواهد گردید.

امام باقر (ع):

اذا قامالقائم سار الیالکوفة، فیخرج منها بضعة عشر للاف انفس... علیهمالسلاح فیقولون له: ارجع من حیث جئت فلا حاجة لنا فی بنی فاطمة فیضع فیهمالسیف حتی یاتی علی آخرهم، ثم یدخلالکوفة فیقتل بها کل منافق مرتاب و یهدم قصورها، و یقتل مقاتلیها حتی یرضیالله - عزوجل -. [16] .

- آنگاه که قائم قیام کند به کوفه درآید، پس چندین هزار (جنگجوی) سلاح به دستسر برآورند و به امام مهدی گویند: بدانجا که آمدی بازگرد که ما را نیازی به فرزندان فاطمه نیست. امام آنان را تا آخرین نفرشان میکشد، سپس به کوفه داخل میشود و (در داخل شهر) هر منافق شکگرایی را میکشد، و کاخهای شهر را ویران میکند، و سلاح به دستان را از دم تیغ میگذراند، تا خدای بزرگ (از کشتن این دشمنان دین و عدل) خشنود گردد.

چنانکه از این حدیث آشکار میشود جامعه از همه عناصر ناباب و ریاکار پاک میگردد، و مظاهر زیست اشرافیگری ویژه نظامهای طبقاتی و سرمایهداری چون قصرها و کاخها که مسکن طبقات بالای جامعه است، به دستبا کفایت امام مهدی (ع) ویران میگردد.

از جمله اموری که امام مهدی (ع) را در اجرای دقیق قانون حق و عدل و عملی شدن ریز و درشت قوانین حدود و قصاص، یاری میرساند یاران با صلابت و استوار و آشتیناپذیر اماماند. یاران امام - افزون بر کمالات معنوی و جهات باطنی که دارا هستند - چون طبق تعبیر احادیث اکثر جوان هستند، [17] قاطع و خشن و دور از هر گونه ملاحظهکاری و مصلحتسنجی برنامهها را عملی میسازند، و حق را به حقداران باز میگردانند، و تبهکاران را بیترحم کیفر میدهند. دیگر اینکه ذهن ایشان از مفاهیمی عوضی به نام اسلام و دین خدا انباشته نشده است که در هر راه و کار دچار تردید شوند و نتوانند قاطع و سریع به پاکسازی و اجرای احکام خدا دستیازند. آنان تنها از امام مهدی احکام خدا و آیین اسلام را میآموزند و ذهنیت پیشساختهای ندارند. همچنین آنان از امام خویش بیچون و چرا و بطور کامل پیروی میکنند. و این نیز موجب اجرای بیدرنگ و سازشناپذیر مقررات و احکام است. این اطاعت کامل، برخاسته از امامشناسی آنان است و اینها همه موجب میگردد تا در اجرای احکام اسلام ناب و خالص از هیچ چیز بیم نداشته باشند، و هیچ عاملی هرچند بزرگ و سرسخت مانع کار آنان نگردد، و احکام مو به مو اجرا شود، گرچه دشواریهای فراوان و تصفیههای بزرگ و خونریزیهای سیلآسایی را به همراه داشته باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : آرش رضایی
صفحات جانبی
نظرسنجی
آیا حاضر به خرید پک های نرم افزار (لرد-کینگ-دانشمند)با تخفیف 20درصد از این وبلاگ هستید؟آیا حاضر به خرید پک های نرم افزار (لرد-کینگ-دانشمند)با تخفیف 20درصد از این وبلاگ هستید؟آیا حاضر به خرید پک های نرم افزار (لرد-کینگ-دانشمند)با تخفیف 20درصد از این وبلاگ هستید؟برچسبها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :